Test Pep-3-PL już w Centrum RIM – ocenia rozwój i zdolności dzieci z autyzmem

Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3 to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z dużym opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.

OPIS TESTU

PEP-3-PL składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, Skala wykonaniowo-obserwacyjna obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skala ta składa się z 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (Mowa bierna, Mowa czynna, Umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne, Motoryka mała, Motoryka duża, Naśladowanie), a 4 – zachowania przystosowawcze (Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne zachowania ruchowe, Specyficzne zachowania językowe). Część druga to Raport opiekuna, w którym rodzic (lub prawny opiekun) dziecka ocenia jego funkcjonowanie. Narzędzie to składa się z dwóch części wstępnych i trzech podskal. Badanie umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka zarówno na podstawie obserwacji wykonania szeregu zadań, jak i informacji uzyskanych od rodzica. Ze względu na charakter zadań PEP-3-PL jest szczególnie przydatny w badaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo, o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat.

Narzędzie może być wykorzystywane w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach diagnostycznych i innych placówkach pracujących z dziećmi w wieku 2-6 lat.

DLACZEGO PEP-3-PL?

Stosowanie wszelkich technik diagnostycznych, związane z podejmowaniem decyzji dotyczących wspierania rozwoju dziecka, oddziaływań terapeutycznych oraz innych decyzji wpływających na życie i rozwój dziecka, wiąże się z przyjęciem przez profesjonalistę dużej odpowiedzialności. Aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu, należy stosować wyłącznie narzędzia zbadane pod względem właściwości psychometrycznych i mające potwierdzoną wartość diagnostyczną (zob. Fronczyk, 2009)*. Żadna z poprzednich wersji Profilu Psychoedukacyjnego – w tym powszechnie dotychczas używany PEP-R – nie została w Polsce zwalidowana. Narzędzia te nie powinny być stosowane w praktyce, tym bardziej, że nigdy nie opracowano do nich polskich norm. Ich używanie jest sprzeczne z profesjonalną wiedzą i etyką zawodową. PEP-3-PL jest pierwszą i jedyną obecnie wersją tego narzędzia, dla której sporządzono normy dla populacji polskiej (zob. opis projektu). Warto dodać, że także w USA, gdzie PEP powstał, nie stosuje się już poprzednich wersji tego narzędzia (PEP-R został oryginalnie opublikowany w 1990 roku, co oznacza, że zawarte w nim normy pochodzą sprzed blisko 30 lat i stały się nieaktualne)**.

Stosowanie w ramach indywidualnej diagnozy i oceny psychologicznej dzieci w Polsce narzędzi niezwalidowanych, niemających polskich norm może być obarczone znaczącym błędem. Jest to działanie niedopuszczalne z etycznego i profesjonalnego punktu widzenia.

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym RIM PEP-3-PL jest w standardzie programu przedszkola dzięki czemu wiemy dokładnie na jakim poziomie są nasze dzieci i jakie robią postępy. Testem tym będą objęte również dzieci korzystające z Poradni RIM.

Test ten jest stosowany i uznawany na całym świecie!