Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

to program interwencyjny skierowany do dzieci, które są zagrożone opóźnieniem rozwoju lub już je wykazują. W Polsce jest to część systemu wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Program WWR jest zorientowany na dziecko i jego rodzinę. Głównym celem jest umożliwienie dziecku jak najpełniejszego rozwoju i aktywności, a także wsparcie rodziny w procesie wychowania dziecka z opóźnieniem w rozwoju lub z niepełnosprawnością.


WWR w Centrum RIM prowadzone jest przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, składający się z pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej i wielu innych specjalistów.

WWR w Centrum RIM obejmuje różne formy wsparcia, takie jak:
Terapie indywidualne i grupowe dla dziecka:

Wsparcie dla rodziców i rodzeństwa:

Wsparcie w integracji społecznej: pomoc w dostosowaniu do przedszkola lub szkoły, wsparcie w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, pomoc w rozwijaniu umiejętności społecznych itp. Wsparcie w codziennych aktywnościach: trening umiejętności codziennych, wsparcie w rozwijaniu samodzielności itp.

Każde dziecko i jego rodzina otrzymują indywidualny plan wsparcia, który jest regularnie aktualizowany i dostosowywany do ich potrzeb i postępów. W Centrum RiM realizujemy WWR odpłatnie. Terapia częściowo może być pokrywana z dotacji Starostwa w Pruszkowie.