LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA

LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA

W Centrum RiM diagnozujemy i prowadzimy terapię:

 • Opóźnionego rozwoju mowy
 • Zaburzeń mowy w autyzmie i innych zaburzeniach rozwoju
 • Zaburzeń artykulacji (niewyraźna mowa, zamienianie, przekręcanie głosek, seplenienie, nieprawidłowa praca języka, ust, podniebienia, skrócone wędzidełko podjęzykowe)
 • Zaburzeń artykulacji i mowy przy rozszczepie podniebienia
 • Zaburzonego rozumienia mowy
 • Zaburzonej komunikacji
 • Mutyzmu
 • Afazji
 • Zaburzonego połykania
 • Przed założeniem aparatu ortodontycznego
 • Jąkania

Etapy rozwoju mowy

 • trwa do 1. roku życia,
 • krzyk,
 • głużenie (ok. 2-3 miesiąc życia),
 • pierwsze samogłoski (artykułowane w sposób nieświadomy),
 • gaworzenie (ok. 5-7 miesiąc życia),
 • pierwsze słowa składające się z sylab „ma”, „ba”, „ta”, „la” (ok. 1. roku życia).
 • to czas między 1. a 2. rokiem życia,
 • opanowanie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych oraz spółgłosek „b”, „p”, „m”, „t”, „d”, „k”, „n”,
 • czasami opanowanie również „ć” i „ś”,
 • pod koniec tego okresu dziecko zaczyna budować zdania.,
 • to czas między 2. a 3. rokiem życia,
 • opanowanie samogłosek oraz spółgłosek wargowych i środkowojęzykowych,
 • warto wiedzieć, że dwulatek opanowuje w ciągu roku około 1 000 nowych słów!
 • to okres do 7. roku życia,
 • w okolicach 4. roku życia dziecko opanowuje głoski syczące („s”, „z”, „c”, „dz”),
 • około 5. roku życia dziecko opanowuje głoski szumiące („sz”, „ż”, „cz”, „dż”) oraz głoskę „r”,
 • co ciekawe, dziecko między 5. a 7. rokiem życia zadaje około 50 pytań dziennie i często… konfabuluje (tworzy niezwykłe opowieści),
 • dziecko operuje częściami mowy, tj. rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami i zaimkami.

Słowniczek trudnych pojęć

 • dysleksja – specyficzne trudności z czytaniem (zaburzenia zarówno tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści),
 • dysgrafia – trudności z ładnym, zrozumiałym i czytelnym pisaniem (pismo jest zazwyczaj bardzo nieczytelne, niestaranne, brak właściwych proporcji zapisu),
 • dysortografia – trudności w poprawnym pisaniu mimo znajomości zasad ortograficznych,
 • dyskalkulia – problemy w naukach ścisłych, w szczególności w matematyce (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji,
 • seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek „s”, „z”, „c”, „dz”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „sz”, „ż”, „cz”, „dż”,
 • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski „k”,
 • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski „g”,
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski „l”,
 • reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa wymowa głoski „r”,
  mowa bezdźwięczna – zastępowanie głosek dźwięcznych bezdźwięcznymi odpowiednikami (np. zamiast „b” pojawia się „p”, zamiast „d” pojawia się „t”),
  nosowanie – pojawia się, gdy głoski ustne wymawiane są jak głoski nosowe (nosowanie otwarte) lub kiedy głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne (nosowanie zamknięte),
 • afazja – utrata zdolności mowy, która jest wynikiem ogniskowych uszkodzeń mózgu. Spotyka się ją u ludzi w różnym wieku, jednak większość stanowią ludzie po udarze i wylewie,
 • dyzartria – dysfunkcja aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, krtani i gardła). Powodują ją uszkodzenia mięśni, nerwów czaszkowych, jąder tych nerwów czy dróg korowo-jądrowych.
 • jąkanie – zaburzenie płynności mowy pojawiające się w chwili komunikacji słownej. Objawiać się może w różnoraki sposób, np. jako przerywanie, powtarzanie czy zniekształcanie sylab.

Służymy Państwu pomocą
Jeżeli nasuwają się Państwu jakieś pytania dotyczące pomocy logopedy lub neurologopedy, macie pewne wątpliwości lub nie jesteście czegoś pewni, prosimy o kontakt. Niektóre czynności i procesy diagnostyczne lub dotyczące samego funkcjonowania różnego rodzaju terapii mogą wydawać się skomplikowane lub żmudne. Prosimy pamiętać, że zapewniamy Państwu pomoc na każdym etapie współpracy. Zadbajcie o rozwój swojego dziecka w Centrum Rehabilitacji i Mowy!